Статут ГО "Здорова Україна"

1. Загальні положення

Назва організації:

 • українською мовою – Західно-українська регіональна громадська організація „Здорова Україна”;
 • англійською мовою – Ukrainian Western Regional Social Organisation “Healthy Ukraine”;
 • російською мовою –Западно-украинская общественная организация „Здоровая Украина”;

Скорочена назва:

 • українською мовою – „Здорова Україна”;
 • англійською мовою – “Healthy Ukraine”;
 • російською мовою – „Здоровая Украина”;

Організація є добровільною організацією, яка створена і діє відповідно до Конституції і чинного законодавства України.

Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

Організація є юридичною особою відповідно до чинного законодавства. Організація може набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем та відповідачем в судах, укладати від свого імені договори. З моменту її державної реєстрації має окреме майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, у тому числі і валютні, круглу печатку, кутовий штамп, бланки зі своїми реквізитами та символіку, що затверджується правлінням організації. Символіка реєструється в установленому порядку.

Організація є неприбутковою організацією і не має на меті отримання прибутку.

Організація може у порядку, який передбачено чинним законодавством, від свого імені укладати як в Україні, так і за кордоном будь-які угоди, вчиняти інші юридичні акти. Брати участь у різних організаціях (недержавних), зокрема міжнародних.

Діяльність організації поширюється на Західний регіон України (Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську області).

Юридична адреса організації: 79034 м. Львів, вул. Героїв Крут, 27.

 

2. Мета, завдання та напрямки діяльності організації

2.1 Мета діяльності:

 • сприяння зміцненню фізичного і духовного здоров’я українського народу, збереженню потужного, чистого генофонду української нації, підвищенню престижу українця на міжнародній арені;
 • захист законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх членів, сприяння науково-технічному розвитку України.

2.2. Завдання організації:

 • сприяння зменшенню захворюваності працюючого населення з метою ефективнішої роботи підприємств, установ різних форм власності;
 • сприяння зменшенню захворюваності учнівської, студентської молоді;
 • інформування (научання) основних правил особистої гігієни (в сім’ї, побуті, на роботі) з метою зменшення ризиків захворюваності через побутові шляхи передачі інфекцій;
 • вивчення і пропаганда новітніх досягнень науки (традиційної і нетрадиційної медицини) з метою зміцнення природних захисних сил організму людини;
 • сприяння утвердженню (розвитку) норм християнської моралі, як одного з основних чинників здорового способу життя (ЗСЖ).
 • розроблення власних проектів та подання пропозицій до проектів, нормативних актів органів влади;
 • сприяння досягненню медичними закладами; системою охорони здоров’я України Європейського рівня.

2.3. Напрямки та форми діяльності Організації:

 • обмін досвідом з організаціями в галузі покращення здоров’я населення;
 • встановлення і підтримка прямих контактів організації з підприємствами, їхніми об’єднаннями, міжнародними організаціями України та іноземних держав з метою виконання статутних завдань;
 • організація семінарів, круглих столів по обміну досвідом в подоланні недугів, та найбільш розповсюджених хвороб;
 • сприяння організації заходів по підвищенню рівня фізичної підготовки учнів в навчальних закладах; працюючих в установах і підприємствах різних форм власності;
 • організація заходів по моніторингу екологічного стану регіону;
 • організація заходів по моніторингу якості продуктів харчування з метою зниження ризиків негативного впливу на здоров’я. Інформування про негативний вплив генетично модифікованих організмів (ГМО) на здоров’я людини;
 • проведення соціологічних досліджень;
 • ведення просвітницької роботи серед населення по профілактиці розповсюдження інфекцій;
 • заснування іменних стипендійних програм для заохочення ведення здорового способу життя серед студентів ВУЗів регіону;
 • сприяння організації заходів по моніторингу якості та підвищенню рівня підготовки в учбових закладах медико-фізкультурного спрямування;
 • сприяння професійній орієнтації і добору талановитої молоді для вступу до учбових закладів медико-фізкультурного спрямування;
 • сприяння працевлаштуванню молодих фахівців;
 • сприяння заохоченню до здорового способу життя, боротьбі з шкідливими звичками працівників підприємств і установ різних форм власності через матеріальне винагородження;
 • співпраця з релігійними установами, організаціями та спільне проведення просвітницько-виховних заходів серед громадськості;
 • робота з підлітками і школярами для формування правильних життєвих орієнтирів, навичок здорового способу життя;
 • розвиток співробітництва з українською діаспорою;
 • зміцнення відносин партнерства, товариства і дружби між членами організації та представниками різних країн світу, які займаються професійною діяльністю в галузі здорового способу життя;
 • надання фінансової, правової та іншої допомоги і підтримки членам організації, а також її працівникам;
 • заснування громадських приймалень по роз’ясненню небезпек поширення та шляхів передачі інфекцій, роз’ясненню значення імунної системи (природних захисних сил) в подоланні недугів;
 • Організація своєю діяльністю сприяє формуванню громадської думки, шляхом виступів ЗМІ, лекційної пропаганди та іншими способами не забороненими законом.

3. Діяльність організації

3.1. Для реалізації основних цілей та завдань, закріплених у даному статуті, організація користується правами та виконує обов’язки, пов’язані з її діяльністю у відповідності до чинного законодавства.

3.2. Організація є юридичною особою і має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки, круглу печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, емблемою та інші реквізити.

3.3. Організація здійснює бухгалтерський облік та звітність у встановленому чинним законодавством порядку.

3.4. Організація відповідає по своїх зобов’язаннях належним їй майном, на яке згідно чинного законодавства може бути звернено стягнення.

3.5. Держава, її органи та організації, а також члени Організації не несуть відповідальності по зобов’язаннях Організації, як і Організація не несе відповідальності по зобов’язанням держави та членів Організації.

3.6. У відповідності до своїх статутних завдань та в порядку, передбаченому чинним законодавством, Організація має право:

 • представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • з метою виконання статутних завдань і цілей здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством;
 • порушувати клопотання перед державними та іншими установами та органами про надання допомоги Організації для вирішення статутних завдань;
 • здійснювати міжнародну діяльність, не заборонену законодавством, з об’єднаннями та фірмами з метою вирішення статутних завдань;
 • встановлювати і розвивати ділові, гуманітарні зв’язки з представниками України і партнерами за кордоном для вирішення статутних цілей;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • витрачати кошти на представницькі цілі;
 • визначати порядок та розміри оплати праці залучених спеціалістів для вирішення питань пов’язаних з діяльністю Організації;
 • вступати в договірні стосунки з державними, громадськими, комерційними та іншими організаціями, установами та підприємствами, а також громадянами та групами громадян, з метою виконання статутних цілей;
 • брати участь у міжнародних та національних конгресах, конференціях, симпозіумах та інших подібних заходах з питань, що входять до компетенції Організації.

3.7. Організація самостійно визначає форми та системи організації оплати праці штатних працівників Організації.

3.8. Організація може залучати до роботи у Організації за трудовим договором або договором підряду громадян, які не є членами Організації.

Гарон О.Т.

 

Решта розділів статуту доступні тільки членам організації. Якщо в Вас виникли запитання звертайтесь до нас через розділ "Зв'язатись з нами".

При побажанні вступити в організацію скористуйтесь розділом "Подати заявку на вступ" (тимчасово не доступно).